หน้าหลักการศึกษาศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 270.00

฿ 300.00

-10%

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Author : ทิศนา แขมมณี 

0 / 5

|

Have all products 447 Piece


Book info

Barcode : 9789740318576

ISBN : 9789740318576

Year of print : 23 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 512 page

Book category : การเรียน การสอน


Product details :

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ทางการสอนกว่า 30 ปี โดยนักการศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักการศึกษาดีเด่น อาจารย์แบบอย่าง และอาจารย์ดีเด่นผู้เป็นเอตทัคคะทางการสอน และมีผลงานที่มีคุณภาพเผยแพร่ในวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาสาระของหนังสือครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน ได้แก่ วิวัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอน บริบทการสอนปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสากลและที่เป็นของไทย ประมวลระบบ รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งเทคนิคและทักษะการสอนนวัตกรรม และงานวิจัยทางการสอน ทั้งที่ผู้เขียนได้คัดสรรและกลั่นกรองสาระให้ได้ประเด็นที่เป็นแก่นสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ความคิดรวบยอด (Concept) และเกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัดในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและนำเสนอแนวคิดแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหานั้น ๆ


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Author : ทิศนา แขมมณี 

฿ 270.00

฿ 300.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now