หน้าหลักการแพทย์และพยาบาลข้อแนะนำเวชปฎิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี พ.ศ.2565
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 180.00

฿ 200.00

-10%

ข้อแนะนำเวชปฎิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี พ.ศ.2565

Author : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

0 / 5

|

Have all products 78 Piece


Book info

Barcode : 9786168032190

ISBN : 9786168032190

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : แพทยศาสตร์


Product details :

ข้อแนะนำเวชปฎิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี พ.ศ.2565

สารบัญ

ตอนที่ 1 บทสรุปคำแนะนำ (executive summary)

ตอนที่ 2 ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คำแนะนำที่ 1 การเตรียมการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อการบำบัดทดแทนไต

คำแนะนำที่ 2 การเริ่มฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

คำแนะนำที่ 3 เครื่องไตเทียมและตัวกรอง

คำแนะนำที่ 4 การป้องกันการแข็งตัวของเลือด

คำแนะนำที่ 5 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ     

คำแนะนำที่ 6 การติดตามผู้ป่วยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการประเมินความเพียงพอในการฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 7 การประเมินและรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 8 การดูแลภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 9 การดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

คำแนะนำที่ 10 การดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 11 การรักษาการทำงานของไตที่เหลืออยู่

คำแนะนำที่ 12 หลักการใช้ยาในผู้ป่วยฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 13 วิธีการฟอกเลือดด้วย low-flux hemodialysis, high-flux hemodialysis, hemodiafiltration, หรือ super high-flux hemodialysis

คำแนะนำที่ 14 วิธีการฟอกเลือดด้วยการเพิ่มระยะเวลาหรือความถี่

คำแนะนำที่ 15 การยุติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คำแนะนำที่ 16 การประเมินคุณภาพหน่วยไตเทียม

ภาคผนวก

ตอนที่ 3 ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

คำแนะนำที่ 1 การเตรียมการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อการบำบัดทดแทนไต

คำแนะนำที่ 2 วิธีการบำบัดทดแทนไต

คำแนะนำที่ 3 การเตรียมหลอดเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด และการเฝ้าติดตาม

คำแนะนำที่ 4 เครื่องไตเทียม และตัวกรอง

คำแนะนำที่ 5 ห้องไตเทียม

คำแนะนำที่ 6 ระบบน้ำบริสุทธิ์

คำแนะนำที่ 7 การป้องกันการแข็งตัวของเลือด

คำแนะนำที่ 8 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

คำแนะนำที่ 9 บุคลากร

คำแนะนำที่ 10 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี

คำแนะนำที่ 11  การติดตามผู้ป่วยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการประเมินความเพียงพอในการฟอกเลือด

คำแนะนำที่ 12 แบบบันทึกและคู่มือปฏิบัติงาน

คำแนะนำที่ 13 การบริหารจัดการเมื่อมีบุคลากรสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

คำแนะนำที่ 14 การยุติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คำแนะนำที่ 15 การรักษาความลับและสิทธิผู้ป่วย


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้อแนะนำเวชปฎิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี พ.ศ.2565

Author : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

฿ 180.00

฿ 200.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now