หน้าหลักหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 4
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 131.00

฿ 155.00

-15%

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 4

Author : กนิษฐา พวงไพบูลย์ และคณะ

0 / 5

|

Have all products 368 Piece


Book info

Barcode : 9789990159011

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 138 page

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม


Product details :

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 4

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 4

Author : กนิษฐา พวงไพบูลย์ และคณะ

฿ 131.00

฿ 155.00
-15%

Quantity

Add to Cart

Buy now