หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 315.00

฿ 350.00

-10%

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

Author : จันทนา สาขากร และคณะ

0 / 5

|

Have all products 50 Piece


Book info

Barcode : 9786165860635

ISBN : 9786165860635

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : การบัญชี


Product details :

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หนังสือ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหนังสือการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเล่มนี้

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปถัมภ์

เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บทพร้อมภาคผนวก

หมวดที่ 1 สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน มี 4 บทประกอบด้วย 

- การกำกับดูแลกิจการ (CG) 

- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM) 

- การควบคุมภายใน (IC) 

- ภาพรวมการตรวจสอบภายใน (IA)

หมวดที่ 2 กระบวนการตรวจสอบภายใน มี 3 บท ประกอบด้วย

- การวางแผนงานตรวจสอบภายใน 

- หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน

- การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 3 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน มี 3 บทประกอบด้วย 

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 

- การตรวจสอบการทุจริต

- การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก มี 3 บท ประกอบด้วย

- กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน

- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

Author : จันทนา สาขากร และคณะ

฿ 315.00

฿ 350.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now